Çayyolu Gordion Konutları - SİTE PERSONELİ - BLOK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Ana Sayfa \ Çayyolu Gordion Konutları - BAŞLIK - SİTE PERSONELİ \ Çayyolu Gordion Konutları - SİTE PERSONELİ - BLOK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ÇAYYOLU GORDİON KONUTLARI BLOK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 
(Blok Görevlisi Çalışma Yönergesi, Konut Kapıcıları Tüzüğü 3/g maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Ana taşınmazın girişinde ilan panosunda devamlı asılı bulundurulması gerekmektedir)
Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Kanunu, Konut Kapıcıları Tüzüğü ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesindeki BLOK GÖREVLİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ hükümleri dikkate alınarak hazırlanan BLOK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ’nde Blok Görevlisinin çalışma koşulları ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:
1)     Blok Görevlisi; Site Maliklerinin veya oturma/kullanma hakkı verdiği Site sakinlerinin  konut/işyeri olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin, temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak ve nezaret etmek, çöpleri toplamak, alışveriş işlerini yapmak, bahçenin bakımı ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.
2)     Servisler bir sıra dâhilinde aşağıdaki şekilde yerine getirilir:
a)     Her sabah ve akşam belirlenen zamanda günlük gazete, günlük süt ve ekmek servisini yapmak.
b)     Her sabah ve akşam servisinde üç yüz metreye kadar civardaki bakkal, manav ve bir başka alışveriş yerinden teamülün gerektirdiği şekilde alışveriş ihtiyaçlarını görmek.
c)     Her işgünü çöpleri belirtilen saatlerde toplamak.
d)     Site Bloklarındaki merdivenleri, sahanlıkları, yangın merdivenlerini ve asansörü yaz aylarında haftada iki defa, kış sezonunda ise haftada bir defa paspaslayıp temizlemek.
e)     Sitenin ortak yerleri niteliğindeki kısımlarını, sığınak ve depolarını, kapalı ve açık otoparkını, bahçedeki oyun alanlarını ve site bahçesinin temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak.
3)     Blok Görevlisi, ağır hastalık ve ölüm gibi istisnai durumlarda, Site sakinlerinin makul isteklerini yerine getirmekle de ayrıca yükümlüdür.
4)     Blok Görevlisine gördüğü işlerin karşılığı olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Konut kapıcıları için belirlediği aylık asgari ücret ödenecektir.
5)     Blok Görevlisi ikametgahı olarak kullanılmak üzere Blok Görevlisine, Sitenin B Blok 1.Bodrum katlarındaki Site Yönetimine ait doğalgaz kombi kaloriferli dairelerden biri bedelsiz tahsis edilir. İlgili dairenin ilk abonelik depozitoları, aylık doğalgaz ve su kullanım bedelleri Site Yönetimi tarafından ödenir. Blok Görevlisi, bu dairenin doğalgaz ve  su tüketimi karşılığında her gün 3 saat ücretsiz fazla mesai yapar.Fazla mesai yapmayı kabul etmemesi durumunda ise ikamet ettiği dairenin doğalgaz ve su kullanım bedellerini kendisi öder.
6)     Fazla çalışma günleri ve fazla çalışma saati, Site Yöneticisi tarafından gerektiğinde bildirilir.
7)     Blok Görevlisinin aylık ücreti, Site Yöneticisi tarafından her ayın beşinci günü ve Site Yönetim Merkezinde ödenir. Ücretin ödenmesi İş Kanununun 30.maddesine uygun yapılır.
8)     Blok Görevlisinin aşağıdaki hallerde bir yevmiyesi, tekerrürü halinde ise iki - üç yevmiyesi kesilir:
Blok Görevlisinin  yapmakla yükümlü bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması halinde bir yevmiye kesimi, tekerrürü halinde iki yevmiye kesimi yapılır. Blok Görevlisinin Site Yöneticisinden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın görevine bir gün gelmemesi halinde  iki yevmiye kesimi yapılır.,Blok Görevlisinin  (b) fıkrasında belirtilen devamsızlığı bir aylık süre içinde tekrar etmesi halinde ikinci devamsızlığında üç yevmiyesi kesilir.
Blok Görevlisinin ücret kesintisi cezasını gerektiren davranışı, şayet aynı zamanda İş Kanununun 17.maddesinin ll. bendinde yazılı hallerden biri şeklinde ise; yukarıdaki hükümler, Site Malikleri Kurulu adına Site Yöneticisinin BLOK GÖREVLİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ’ni bildirimsiz ve tazminatsız olarak tek taraflı bozma hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.
9)     Blok Görevlisi, Pazar günleri dışında 7,5 saat günlük çalışma süresi hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur. Kanunen mümkün bulunan ve Site Yöneticisi tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dahil değildir.
10)   Günlük çalışma süresi aşağıda belirtilmiştir:
06.30 – 09.30 (3 saat çalışma)                    09.30 – 11.00 (Ara dinlenmesi)       11.00 – 12.30 (Fazla mesai)                       
12.30 – 14.00 (1,5 saat çalışma)                 14.00 – 15.30 (Ara dinlenmesi)        15.30 – 17.00 (Fazla mesai)
17.00 – 20.00 (3 saat çalışma)
11)   Blok Görevlisi çalışma saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir. Blok Görevlisi ara dinlenmelerinde site sakinlerine hizmet vermek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez.
12)   Site Yöneticisi, yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitirme zamanlarını bir hafta önceden bildirmek kaydıyla değiştirebilir.
13)   Site Yöneticisi genel tatil, ulusal ve dini bayram günlerinde Blok Görevlisini çalıştırıp, çalıştırmamakta serbesttir. Blok Görevlisi sayılan tatil günlerinde çalıştırıldığı takdirde bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir. Blok Görevlisi bu günlerde çalışmamazlık edemez.
14)   Ulusal Bayram, Dini Bayram  ve genel tatil günleri aşağıda belirtilmiştir:
1 Ocak Yılbaşı günü,23 Nisan günü,19 Mayıs günü,30 Ağustos günü,28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü (Ulusal bayram)
Ramazan Bayramı 3,5 gün (Arife günü yarım gün çalışır) , Kurban Bayramı 4,5 gün (Arife günü yarım gün çalışır)
15)   Alışveriş işleri diğer işlere göre öncelikle yerine getirilir. Çöp toplama işi akşam, bahçe sulama işleri ise sabah ve akşam saatlerinde yapılır.
16)   Blok Görevlisi kişisel ihtiyaçlarını olabildiğince ara dinlenmeleri sırasında yerine getirir.
17)   Blok Görevlisi, 1475 sayılı İş Kanununda belirtilen süre dâhilinde Site Yöneticisinin belirteceği tarihte, yıllık ücretli iznini kullanır.
18)   Yukarıda belirtilen işler, çalışma saatleri içerisinde ancak Blok Görevlisi tarafından yerine getirilecektir.
19)   Blok Görevlisi görevi ve ücreti ile ilgili konularda Site Sakinleri ile hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır. Her türlü konuda Site Yöneticisi ile temas kurarak işlerini sağlıklı bir şekilde yürütecektir.
20)   Blok Görevlisi, kendisine zimmetle teslim edilen ikamet ettiği daireden, anahtarları teslim aldığı sığınak ve depo olarak kullanılan ortak alanlarda ve kendisine zimmetle teslim edilen alet ve edevattan sorumlu olup; zimmetinde bulunan ikamet ettiği daireyi,sığınakları, depoları ve kendisine verilen sarf malzemelerini titiz bir şekilde korumakla mükelleftir. Zimmetindeki alanlar ile alet ve edevata açık bir ihmali neticesinde zarar verdiği takdirde zarar kendisine ödetilir.
21)   Blok Görevlisi kaba, çirkin sözlerden kaçınır ve sitede  oturanlara karşı saygılı sözler ve davranışlardan ayrılmamaya dikkat eder. Site Yöneticisi; Site sakinlerinin Blok Görevlisine ve ailesine karşı iyi muamele göstermeleri için gerekli çabayı harcar. 01/02/2010
 
SİTE YÖNETİCİSİ                                           BLOK GÖREVLİSİ